Wat is een PEP?

PEP ofwel, Politiek Prominent Persoon, ben je als je een persoon bent die een prominente politieke functie bekleedt (of voorheen hebt bekleedt) en als je directe familielid of naaste geassocieerden van deze persoon bent. Voorheen was PEP beperkt tot buitenlandse politiek prominente personen maar inmiddels zijn dit ook binnenlandse politiek prominente personen.

Een PEP is (artikel 2 Uitvoeringsbesluit Wwft 2018):

  • staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris
  • parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan
  • lid van het bestuur van een politieke partij
  • lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat
  • lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank
  • ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten
  • lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf
  • bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

In het geval dat de cliënt of de UBO een PEP is, dienen wij verscherpte cliëntenonderzoeksmaatregelen te treffen, zoals passende maatregelen om de bron van het vermogen en van de middelen vast te stellen en toestemming van het hoger leidinggevend personeel voor het aangaan of voortzetten van deze zakelijke relatie of het verrichten van deze transactie.